Logo

Zarządzanie warstwami i plikami

Menadżer warstw

Menadżer warstw jest narzędziem służącym do zarządzania warstwami
w programie Global Mapper. Może zostać otwarty poprzez polecenie
w menu Narzędzia, kliknięcie ikony Otwórz menadżera warstw na pasku narzędzi lub poprzez skrót klawiszowy Alt+C. W przeciwieństwie do większości pozostałych okien dialogowych, Menadżer warstw może być otwarty podczas korzystania z innych narzędzi dostępnych w programie. Wielu użytkowników oprogramowania Global Mapper preferuje ciągłe wyświetlania tego okna dialogowego w celu szybkiego sprawdzania, edytowania oraz dostosowywania ustawień warstw.

Menadżer warstw

Istnieją dwa sposoby na usunięcie warstwy z widoku mapy. Aby to uczynić należy w Menadżerze warstw odznaczyć wybraną warstwę lub w celu jej trwałego usunięcia, kliknąć Zamknij warstwę. Stosując pierwszą opcję w każdej chwili istnieje możliwość ponownego wyświetlenia warstwy. Natomiast wybór drugiej opcji spowoduje całkowitą utratę wszelkich niezapisanych edycji oraz utworzonych obiektów.Kluczowymi elementami Menadżera warstw są:

 • Opcje - po kliknięciu pojawia się okno dialogowe, które jest wykorzystywane w celu dostosowania głównych ustawień dla poszczególnych warstw.
 • Lista narzędzi i poleceń - wyświetlana jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w warstwę/

W obu przypadkach dostępne funkcje i narzędzia stosowane są tylko do wybranej warstwy i będą się zmieniać w zależności od rodzaju danych (rastrowe, wektorowe, wysokościowe lub LiDAR).


Opcje - okno dialogowe

Zakładki w oknie dialogowym Opcje różnią się w zależności od typu danych zawartych w wybranej warstwie:

 • Opcje wektorowe
  Podstawowe funkcje obejmują zarządzanie etykietami, przypisywanie obiektom kategorii typów oraz dostosowywanie cech obiektów na warstwie.
 • Opcje rastrowe
  Zawierają narzędzia służące do ustalania przezroczystości, dostosowywania kolorów, kontrastu oraz kadrowania obrazu do danego obszaru.
 • Opcje wysokościowe
  Opcje te obejmują przypisywanie offsetu wartościom wysokości oraz ustalanie zasięgu widocznych wyniesień.
Opcje warstwy wektorowej

Wszystkie okna dialogowe Opcji zawierają zakładkę Odwzorowanie, która jest wykorzystywana do reinterpretacji wartości współrzędnych związanych z wybraną warstwą. Regulacja parametrów spowoduje poważne zmiany w wybranej warstwie. Dlatego zakładka ta przeznaczona jest tylko dla zaawansowanych użytkowników, w celu zmiany błędnego, oryginalnego układu odniesienia. W celu zmiany odwzorowania mapy należy skorzystać z zakładki Odwzorowanie okna dialogowego Konfiguracja.
Zapisywanie obszaru roboczego

Obszar roboczy jest rdzennym elementem zarządzania plikami programu Global Mapper. Pozwala na przechowywanie wyświetlanych na mapie informacji
o warstwach, a także wszelkich ustawień i konfiguracji, które zostały zastosowane do tych warstw. Na najbardziej podstawowym poziomie, obszar roboczy jest plikiem (*.gmw), który rejestruje zrzut bieżącego widoku mapy.

Aby zachować obszar roboczy, należy kliknąć przycisk Zapisz obszar roboczy na pasku narzędzi lub wybrać menu Plik i uruchomić polecenie Zapisz obszar roboczy. Jeśli plik wcześniej nie został zapisany, zostanie wyświetlony monit w celu podania nazwy i wyboru docelowej lokalizacji pliku. Można również utworzyć kopię istniejącego obszaru roboczego za pomocą opcji Plik->Zapisz obszar roboczy jako... Funkcja ta jest przydatna podczas przygotowywania szablonu projektowego, zawierającego np. wszystkie możliwe warstwy. Wszelkie obszary robocze utworzone na podstawie tego szablonu będą posiadać warstwy i ustawienia użytkownika.
Praca z importowanymi warstwami

Istotnym czynnikiem podczas pracy z plikami roboczymi, jest to, że w rzeczywistości nie zawierają danych z importowanych plików. Zamiast tego nagrywana jest ścieżka do oryginalnej lokalizacji pliku wraz z wszystkimi zmianami, który został wprowadzone dla tej warstwy. Obszar roboczy nie wczytuje się poprawnie, gdy ścieżka do lokalizacji pliku jest błędna, uszkodzona lub w przypadku odłączenia od sieci lokalnej oraz gdy plik zostanie usunięty. Z tego powodu zazwyczaj pliki robocze nie powinny być dzielone z innymi użytkownikami aplikacji Global Mapper.
Praca ze zdigitalizowanymi obiektami

Obiekty punktowe, liniowe i obszarowe, które zostały utworzone poprzez narzędzie Digitizer są przechowywane bezpośrednio w pliku obszaru roboczego. Wszelkie wprowadzone modyfikacje danych są archiwizowane wewnętrznie w programie i są stosowane tylko do oryginalnych, zewnętrznych danych za pomocą funkcji eksportu.
Pliki Global Mapper Package

Skutecznym sposobem na wymianę danych między użytkownikami Global Mapper jest utworzenie pliku Global Mapper Package (*.gmp). W przeciwieństwie do wspomnianego formatu obszaru roboczego, plik pakietu zawiera wszystkie dane z dowolnych, wcześniej importowanych warstw i zachowuje wszystkie ustawienia konfiguracyjne. Pojedynczy pakiet aplikacji Global Mapper może zawierać dane w dowolnym formacie (rastrowym, wektorowym, i/lub wysokościowym) i zapewnia niezwykle skuteczne narzędzie do wymiany map oraz danych przestrzennych wśród użytkowników na całym świecie.Pliki Global Mapper Package to również prosty sposób na tworzenie kopii zapasowych ważnych zbiorów danych, które można łatwo zaimportować w przypadku utraty oryginalnych danych lub awarii sprzętu.