Przykład zastosowania programu Global Mapper do symulacji wzrostu poziomu w Wiśle na wysokości Krakowa w celu ocenu zagrożenia zalaniem Wzgórza Wawelskiego

Oprogramowanie Global Mapper obsługuje szeroki zakres formatów plików, umożliwiających pracę z danymi rastrowymi, wektorowymi, 3D oraz wysokościowymi. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie szeregu modeli i symulacji, do których niezbędna jest analiza różnorodnych typów danych. Przykładem może być wykorzystanie narzędzi symulacji wzrostu poziomu wody dla oceny zagrożenia powodziowego.

  1. Do stworzenia symulacji powodzi niezbędne jest wczytanie numerycznego modelu terenu (NMT). Na potrzeby projektu wczytano cztery pliki ASCII, a następnie przycięto je w celu zmniejszenia rozmiaru danych, a tym samym przyspieszenia pracy programu.

  2. W celu określenia przebiegu granic Wisły, która będzie punktem odniesienia dla wykonywanej symulacji, wczytano zestaw danych wektorowych z pliku SHP, reprezentujących granice obiektów na terenie miasta (ulic, budynków, cieków i zbiorników wodnych).

  3. Dla większej czytelności obrazu, obiekty wektorowe reprezentujące Wisłę zostały wypełnione na niebiesko. Użyte zostały domyślne atrybuty dla obiektu typu Minor River. Dodatkowo na podstawie typu obiektu, obszary zostały wyodrębnione z dotychczasowej do nowej warstwy.

  4. Do obiektów dodany został atrybut wysokości bazujący na niżej ległej warstwie NMT. Wysokość ta będzie podstawą dla symulacji powodzi. Zasymulowano wzrost poziomu wody kolejno o 1, 2, 5 i 10 metrów od poziomu rzeki.

  5. Zalane obszary zaznaczono są różnymi kolorami, a ich zasięgi stanowią kolejną warstwę wektorowych obiektów obszarowych. Istotna była kolejność warstw, aby widoczne były wszystkie zasymulowane zasięgi.

  6. Model ma charakter uproszczony i opiera się tylko na danych wysokościowych. W symulacji nie zostały wzięte pod uwagę takie obiekty jak mury wokół bulwarów i inne budynki, które potencjalnie ograniczałyby zasięg powodzi. Na jego podstawie można jednak stwierdzić, że w przypadku wzrostu poziomu wody w Wiśle nawet o maksymalny symulowany poziom, tj. 10 metrów, zabytki znajdujące się na Wzgórzu Wawelskim będą bezpieczne.

  7. Fragment obejmujący obszar Wzgórza Wawelskiego został opatrzony legendą. Dodatkowo wczytane zostało zdjęcie lotnicze obejmujące obszar Starego Miasta. Bieżący widok został eksportowany do pliku graficznego w celu dalszej publikacji.