Przetwarzanie danych

Global Mapper zawiera liczne funkcje pozwalające na przetwarzanie zaimportowanych danych:

 • Zamiana odwzorowania – niezależnie od pierwotnego odwzorowania, dla każdego pliku istnieje możliwość zmiany układu współrzędnych. Program posiada kilkadziesiąt wbudowanych rodzajów odwzorowań kartograficznych oraz punktów odniesienia (datum). Istnieje również możliwość dodawania własnych.

 • Mapa Polski w różnych odwzorowaniach

 • Zarządzanie atrybutami - podczas pracy z programem możliwa jest pełna edycja atrybutów obiektów. Dla usprawnienia pracy istnieje również możliwość automatycznego wyszukiwania, zastępowania czy przeliczania atrybutów.

 • Wyszukiwanie obiektów wektorowych

 • Wyodrębnianie obiektów - narzędzie wyodrębniania cech może być stosowane dla warstw danych rastrowych lub wysokościowych. Za jego pomocą, po wcześniejszym sklasyfikowaniu danych z chmury, możliwe jest odnajdywanie obiektów konkretnego typu (budynki, dachy, linie energetyczne, drzewa itp.). Funkcja ta dostępna jest w module LiDAR.

 • Obliczanie gęstości siatki - na podstawie wczytanych danych punktowych tworzona jest dodatkowa warstwa w postaci mapy termicznej, obrazująca największe zagęszczenie danych lub obszary o najwyższej wartości parametru (wysokości).

 • Mapa termiczna Polski (liczba miejscowości)
  Mapa termiczna woj. śląskiego
  (zagęszczenie punktów adresowych)

 • Przetwarzanie wsadowe - funkcja pozwalająca na przetwarzanie jednocześnie całych zestawów danych. Możliwa jest konwersja, zmiana odwzorowania, gridding, czy zmiana nazwy serii plików.