Logo

Narzędzie Digitizer

Digitizer

Digitizer, prawdopodobnie najbardziej wszechstronne narzędzie w programie Global Mapper, pozwala na tworzenie, usuwanie, edytowanie, przenoszenie, konfigurowanie i kopiowanie obiektów punktowych, liniowych i obszarowych na mapie. Najczęściej stosowane elementy Digitizera dostępne są bezpośrednio
z paska narzędzi u góry okna mapy. Wiele innych opcji jest dostępnych po kliknięciu prawym przyciskiem na mapie po włączeniu Digitizera.Po kliknięciu ikony Digitizera na pasku narzędzi, pozycja kursora zaznaczona jest przez krzyżyk z wyświetlonym poniżej napisem EDIT. W tym trybie obiekty punktowe, liniowe, obszarowe mogą zostać wybrane w ramach przygotowania do np. edytowania, usuwania.


Odręczne rysowanie obiektów

Następujące przyciski służą do ręcznego tworzenia obiektów wektorowych na mapie:

Utwórz obiekt typu obszar - narzędzie to służy do tworzenia obszarów lub wielokątów poprzez wielokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na mapie. Aby dodać punkt końcowy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Utwórz prostokątny/kwadratowy obszar - narzędzie to wykorzystywane jest do tworzenia regularnych prostokątów poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy i przeciągnięcie kursora myszy do przeciwległego narożnika. Aby utworzyć kwadrat należy przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania.

Utwórz obiekt liniowy (tryb wierzchołków) - narzędzie to służy do tworzenia obiektów liniowych poprzez kliknięcie w miejscach docelowych załamań linii. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy kończy rysowanie linii.

Utwórz nowe linie/obszary (tryb śledzenia) - narzędzie to umożliwia rysowanie odręcznych obiektów liniowych poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszy oraz przesuwanie kursora.

Utwórz prostokątną/kwadratową linię - podobnie jak w przypadku tworzenia obszarów prostokątnych, narzędzie to tworzy prostokątne obrysy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy i przeciągnięcie kursora.

Utwórz obiekt punktowy/tekstowy - obiekty punktowe oraz tekst tworzone są poprzez wybór tego narzędzia oraz kliknięcie w pożądanym położeniu na mapie.

Podczas korzystania z tych narzędzi, zakończenie funkcji rysowania wywołuje okno dialogowe Modyfikuj informacje o obiekcie, w którym przypisane są: nazwa, typ obiektu, atrybuty i warstwa docelowa.


Dodatkowe funkcje Digitizera

Pasek narzędzi oprogramowania Global Mapper zawiera szereg dodatkowych przycisków do aktywacji specjalistycznych narzędzi tworzenia wektorów.

  • Narzędzie Utwórz CoGo służy do tworzenia linii lub obszarów poprzez wpisanie konkretnych wymiarów oraz namiaru.
  • Narzędzie Utwórz pierścień/elipsę zasięgu generuje koncentryczne okrągłe, elipsoidalne obiekty obszarowe o konkretnym promieniu wokół punktu.
  • Narzędzie Utwórz regularną siatkę służy do utworzenia kafelków siatki o określonej przez użytkownika szerokości i wysokości.Zaawansowane funkcje Digitizera

Podczas gdy większość standardowych obiektów wektorowych może być tworzona za pomocą wcześniej wymienionych funkcji, istnieje szereg dodatkowych narzędzi Digitizer, do których uzyskuje się dostęp klikając prawym przyciskiem myszy na mapie. Narzędzia te są pogrupowane według typu (obszary, linie i punkty)
i zapewniają dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji rysowania.Edytowanie obiektów wektorowych

Program Global Mapper dostarcza narzędzi do modyfikacji zarówno geometrii wektorów, jak również atrybutów i informacji powiązanych z każdym obiektem. Poddawane edycji mogą być obiekty utworzone
w Global Mapper lub obiekty z importowanych warstw wektorowych. Zmiany wprowadzone do importowanej warstwy nie zmieniają pliku źródłowego, dlatego też w celu zastosowania tych aktualizacji w oryginalnym formacie należy eksportować warstwę.
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek edycji, należy wybrać obiekt poprzez narzędzie Digitizer, tak jak opisano to wcześniej. W momencie wybierania obiektów aktywuje się kilka dodatkowych przycisków w pasku narzędzi, które oferują takie opcje, jak przesuwanie, obracanie, skalowanie
i konwersję obiektów. Dostępne poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy są dodatkowe opcje edycji geometrycznej.
Program Global Mapper daje również możliwość edytowania kształtu
i wielkości poszczególnych linii lub obszarów poprzez dodawanie, przenoszenie lub usuwanie wierzchołków lub punktów. Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się, czy opcja wyświetlania wierzchołków dla wybranych obiektów (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy-> Opcje) jest włączona.
W celu przywrócenia oryginalnego kształtu geometrycznego lub pozycji obiektu, należy wybrać polecenie Przesuń/przekształć obiekty->Przywróć oryginalny kształt obiektów.


Usuwanie obiektów

Najprostszym sposobem, aby usunąć obiekt jest zaznaczenie go za pomocą narzędzia Digitizer i wciśnięcie klawisza Delete. Mimo tego, że obiekt zostanie usunięty z widoku mapy, to nie oznacza, że jest na stałe usuwany. Istnieje możliwość odzyskania go w razie potrzeby. Natychmiast po usunięciu obiektu można cofnąć to polecenie za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+ Z. Ponadto można włączyć wyświetlanie wszystkich usuniętych obiektów za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+ Shift+D lub za pomocą narzędzia Digitizer.