Logo

Najczęściej zadawane pytania

Jak zarejestrować oprogramowanie Global Mapper?
Po zainstalowaniu programu należy uruchomić aplikację. Pojawi się wtedy okno Zrejestruj Global Mapper. W celu dostępu do wszystkich funkcji oprogramowania należy wprowadzić numer zamówienia zakupu.

Czy można zmienić odwzorowanie warstwy?
Wystarczy otworzyć okno dialogowe konfiguracji, wybrać zakładkę odwzorowania i zaktualizować parametry odwzorowania i współrzędnych. Ustawienia te będą stosowane do wszystkich wczytanych danych
i eksportowanych warstw.

Jak zmienić kolor tła głównego widoku mapy?
Należy kliknąć menu Widok i wybrać Kolor tła... Wybrany kolor zostanie zachowany dla wszystkich, przyszłych sesji z programem Global Mapper.

Czy można przywrócić usunięty obiekt?
Użycie skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+D spowoduje, że pojawią się usunięte obiekty. Narzędziem Digitizer należy zaznaczyć określony obiekt, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać polecenie Przywróć wybrane obiekty.

Czy istnieje możliwość wprowadzania na mapie zwykłego tekstu?
Wystarczy utworzyć nowy obiekt punktowy w dowolnym położeniu na mapie, wprowadzić odpowiedni tekst w polu nazwy w oknie dialogowym Modyfikacja informacji o obiektach i przypisać typ obiektu jako tekst.

Jak zapisać warstwy map online w celu wykorzystywania ich w trybie offline?
Po wczytaniu określonych danych pochodzących z zewnętrznych serwerów internetowych należy wybrać polecenie Eksport->Eksportuj dane w formatach rastrowych/graficznych w menu Plik. W oknie dialogowym Opcje eksportu, trzeba upewnić się, czy ustawienia granic eksportowanych danych odpowiadają prawidłowemu zakresowi geograficznemu. Pozostawienie domyślnych ustawień może spowodować powstanie dużych plików, a czas przetwarzania może się wydłużyć. Po zakończeniu procedury eksportu wystarczy zamknąć dane online w Menadżerze warstw i zaimportować wcześniej eksportowany plik.

Jak zautomatyzować czynność przetwarzania danych w programie?
Istnieje kilka narzędzi, które mogą być stosowane w celu usprawnienia niektórych zadań związanych
z przetwarzaniem danych. Polecenie Plik->Konwersja pliku do formatu może być wykorzystane do grupowej konwersji plików z jednego formatu do innego formatu, a także zmiany odwzorowania lub układu odniesienia. Możliwość wykonywania skryptów sprawia, że praca z programem jest jeszcze bardziej płynna. Skrypt jest prostym tekstem obejmującym serie poleceń i odpowiednich parametrów eksportowania, importowania i przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się na stornie internetowej firmy Blue Marble Geographics: www.bluemarblegeo.com/knowledgebase/global-mapper/ScriptReference.html