Logo

Importowanie danych

Obsługiwane formaty danych

Jedną z cech charakterystycznych oprogramowania Global Mapper jest ilość i różnorodność formatów plików, które mogą zostać importowane do programu. W aktualnej wersji program obsługuje ponad 250 typów plików, w tym wszystkie popularne formaty przestrzenne, takie jak ESRI, pliki shape, pliki KML, obrazy MrSID i chmury punktów LiDAR. Praktycznie każdy rodzaj danych geoprzestrzennych jest wspierany przez aplikację Global Mapper, w tym dane rastrowe, wektorowe, 2D, jak i 3D. Jeśli program nie obsługuje danych, należy skontaktować się z firmą Blue Marble Geographics, a zespół ds. rozwoju oprogramowania ustali, czy dany format jest kompatybilny. Lista aktualnie obsługiwanych formatów jest dostępna w sekcji Global Mapper na stronie internetowej www.bluemarblegeo.com.


Importowanie warstw wektorowych, rastrowych
i wysokościowych


Istnieje kilka sposobów, aby importować dane do programu Global Mapper. Można skorzystać z polecenia Plik->Otwórz plik(i) danych, albo kliknąć ikonę Otwórz plik(i) danych na pasku narzędzi lub używając kombinacji klawiszy Ctrl+O. W każdym przypadku pojawi się monit, aby podać lokalizację pożądanego pliku w celu rozpoczęcia importu.

Oprócz plików tekstowych, o których wspomniano poniżej, wszystkie formaty rastrowe, wektorowe
i wysokościowe są importowane przy użyciu tego samego okna dialogowego i zgodnie z tą samą procedurą. Oprogramowanie Global Mapper jest w stanie rozróżnić różne formaty i automatycznie przydzielić każdy
z nich do odpowiedniego typu warstwy. Niekiedy dodatkowo należy zdefiniować parametry współrzędnych, aby zweryfikować format danych dla plików z niekonwencjonalnymi przyrostkami lub ręcznie rektyfikować plik, gdy nie ma odniesienia do informacji geograficznych.

Podczas importowania, możliwy jest wybór wielu plików poprzez trzymanie wciśniętego klawisza Ctrl lub Shift, przy wyborze docelowych plików w oknie dialogowym Otwieranie. Alternatywnie, można otworzyć wszystkie kompatybilne pliki w określonym katalogu korzystając z komendy menu Plik-> Otwórz wszystkie pliki w katalogu. Prawdopodobnie najwygodniejszym sposobem rozpoczęcia importu jest przeciągnięcie kompatybilnego pliku do okna programu Global Mapper.


Importowanie plików tekstowych
Pliki tekstowe, zawierające wartości współrzędnych, mogą być importowane do aplikacji Global Mapper i wykorzystywane do tworzenia punktów, linii lub obszarów. Aby zainicjować proces importu pliku tekstowego, użyj polecenia menu Plik-> Importuj plik tekstowy Generic ASCII). Po wybraniu pliku, pojawi się monit, aby przypisać główne parametry dla importowanego pliku np. kolejność i format współrzędnych, liczbę wierszy nagłówka
w pliku, czy też informacje dotyczące dodatkowych atrybutów.
Okno importowania plików tekstowych

Geo-rektyfikacja obrazów

Funkcja rektyfikacji w programie Global Mapper to skuteczne narzędzie do tworzenia warstwy rastrowej
z odniesieniem geograficznym, z praktycznie dowolnego pliku obrazu lub PDF. Proces rektyfikacji obrazu pozwala na ręczne dodawanie pikseli, nadawanie współrzędnych, tagowanie rozpoznawalnych punktów zarówno na obrazie, jak i na mapie podkładowej.

W celu importowania obrazu należy wybrać z menu Plik polecenie Otwórz plik(i) danych (Ctrl+O) lub Nadaj obrazowi georeferencję. Po wybraniu drugiej opcji, istnieje możliwość, aby bezpośrednio wyeksportować plik wynikowy po przypisaniu punktów kontrolnych.

Po wybraniu pliku do importu, wyświetli się okno dialogowe Kalibracja obrazu zawierające podgląd obrazu, powiększony widok obrazu, w którym punkty kontrolne mogą zostać precyzyjnie umieszczone oraz widok aktualnej mapy, który może zostać powiększony. W celu rozpoczęcia procesu, kliknij rozpoznawalny punkt na obrazie oraz odpowiedni punkt w sąsiedniej mapie,
a następnie kliknij przycisk Dodaj punkt do listy. Powtórz ten proces dla kilku dodatkowych punktów oddalonych od siebie tak daleko jak to tylko możliwe. Alternatywnym sposobem jest ręczne wpisanie wartości pikseli X i Y z obrazu i/lub wpisanie odpowiadających wartości współrzędnych uzyskanych z punktów kontroli naziemnej.
Okno rektyfikacji pliku rastrowego

Gdy już wszystkie punkty kontrolne zostaną przypisane, aby utworzyć nową warstwę rastrową, należy kliknąć OK. W celu poprawy błędnych punktów rejestracyjnych należy zaznaczyć warstwę w Menadżerze warstw i poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wybrać polecenie SKORYGUJ – modyfikuj pozycję/odwzorowanie warstwy.


Bazy danych przestrzennych

Alternatywnie do importowania plików, zaawansowani użytkownicy mogą nawiązywać bezpośrednie połączenie z istniejącą bazą danych przestrzennych. Pozwala to programowi na odczyt i zapis danych wektorowych bezpośrednio z tabel bazy danych. Wśród obsługiwanych typów baz danych są ESRI ArcSDE, ESRI Files, MS SQL Spatial, Oracle Spatial, PostGIS i Spatialite. Bazy danych ESRI zapewniają również wsparcie formatów danych rastrowych, ale są dostępne tylko w wersji 32-bitowej oprogramowania Global Mapper. W celu nawiązania połączenia należy otworzyć Menadżera połączeń w menu Narzędzia oraz wprowadzić określone ustawienia. Aby zaimportować dane z podłączonej bazy danych, trzeba kliknąć
w menu Plik polecenie Otwórz bazę danych przestrzennych.