Logo

Eksportowanie i drukowanie map

Eksportowanie – charakterystyka ogólna

Efektywne eksportowanie plików oraz udostępnianie map są niezbędnymi elementami każdej aplikacji GIS, także w programie Global Mapper. Tak jak oprogramowanie zapewnia wsparcie dla szerokiego wachlarza importowanych formatów, tak setki plików różnych typów mogą zostać eksportowane bez obawy, że nie będą współpracować z aplikacjami innych firm.

Podczas eksportowania danych z programu Global Mapper należy wziąć pod uwagę kilka problemów
i czynników:

  • Wszystkie kompatybilne warstwy oraz widoczne obiekty są eksportowane domyślnie. Program Global Mapper generuje pojedynczy plik dla wszystkich warstw poprzez połączenie wielu warstw w jednym pliku. Aby eksportować zawartość określonej warstwy należy odznaczyć niechciane warstwy
    w Menadżerze warstw.

  • Edytowanie oraz dodawanie elementów do zaimportowanego pliku nie podlega automatycznemu zapisowi. W celu zapisania zmian w pliku źródłowym należy eksportować warstwę w tym samym formacie i zastąpić oryginalny plik.

  • Ustawienia odwzorowania i współrzędnych dla wszystkich eksportowanych danych dostępne są
    w zakładce Odwzorowanie okna dialogowego Konfiguruj. Globalne odwzorowanie zostanie przypisane do wszystkich eksportowanych danych, niezależnie od parametrów odwzorowania każdej importowanej warstwy.

  • Podczas eksportu dostępny jest zestaw określonych ustawień formatu, który został przypisany do eksportowanego pliku. Wspólną opcją dla wszystkich formatów jest zakładka Granice eksportu,
    w której można ograniczyć geograficzny zakres eksportowanych danych oraz opcje griddingu lub podziału na kafelki (w celu podzielenia dużego pliku na kilka mniejszych.


Eksportowanie do formatu Global Mapper Package

Podczas wymiany danych z innymi użytkownikami programu preferowanym wyborem jest format Global Mapper Package. To zastrzeżony format wspierający wszystkie kompatybilne rodzaje danych i pozwalający na równocześnie przesyłane wielu warstw w jednym skompresowanym pliku. Po zaimportowaniu pliku pakietu, program Global Mapper odtwarza strukturę warstw oryginalnych danych.

Powyższy plik pakietowy można również stosować jako środek do tworzenia kopii zapasowych ważnych zbiorów danych. Gwarantuje to możliwość skutecznego przywracania danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia sprzętu. Aby utworzyć plik pakietu, należy kliknąć menu Plik i wybrać polecenie Eksport-> Eksportuj plik pakietu Global Mapper.


Eksportowanie warstw wektorowych, rastrowych, wysokościowych

W przeciwieństwie do procesu importu, gdzie pojedyncze polecenie Otwórz jest używane do dostępu do wszystkich kompatybilnych danych, eksport wymaga wyboru rodzaju danych (wektorowych, rastrowych lub wysokościowych), a następnie określonego formatu pliku. Podmenu Eksport w menu Plik oferuje trzy opcje. Wybór formatu dla danych eksportowanych zależy od zamierzonego użycia pliku wynikowego i jego zgodności z innymi aplikacjami, do których będzie importowany.


Eksportowanie bazy danych przestrzennych

Wszelkie wczytane dane, niezależnie od pochodzenia, mogą być zapisywane w każdym z obsługiwanych formatów baz danych. W przypadku eksportowania danych, podmenu Eksport oferuje trzy opcje eksportu bazy danych: rastrowych, wektorowych i wysokościowych.


Eksportowanie plików sieci internetowej

Program Global Mapper oferuje kilka opcji tworzenia tzw. plików web-ready z wszelkich wczytanych warstw danych. W menu Plik podmenu Eksport istnieje opcja Eksportuj w formatach sieci internetowej. Dostępnych jest kilka opcji rastrowych, w tym Google i Bing Map Tiles. Wybór formatu kafelków spowoduje powstanie podzielonej na części grafiki, a także towarzyszącego pliku HTML, który automatycznie interpretuje interfejs mapy oraz mapę bazową dla wybranego formatu.

Polecenie Eksportuj w formatach sieci internetowej oferuje również opcję tworzenia plików Keyhole Markup Language (KML lub KMZ), które mogą być importowane do aplikacji Google Earth lub Google Maps.


Drukowanie map
Przed wydrukiem, program Global Mapper oferuje kilka ustawień układu strony, które mogą być wykorzystane, w celu dodania elementów kartograficznych, takich jak tytuł, legenda, skala do mapy. Ikona Konfiguruj układ mapy, umieszczona na pasku narzędzi, umożliwia dostęp do okna dialogowego Ustawienia układu mapy. Dodatkowo polecenie Otwórz plik danych w niestandardowym położeniu na mapie umożliwia umieszczenie pliku w określonym, dowolnym miejscu w obrębie mapy.
W menu Plik polecenie Podgląd wydruku wyświetla niskiej rozdzielczości widok mapy. Istnieje również możliwość modyfikacji układu. Polecenie Drukowanie uruchamia procedurę przesyłania pliku do wybranej drukarki.


Tworzenie plików Geospatial PDF

Zapisywanie widoku mapy jako Portable Document Format (PDF) pozwala na wirtualne udostępnianie mapy praktycznie każdemu, niezależnie od systemu operacyjnego komputera użytkownika. Funkcja Eksportu PDF pozwala na zachowanie pierwotnej struktury warstwowej oraz informacji geograficznej. Dzięki temu osoba edytująca mapę może w razie potrzeby włączać i wyłączać warstwy, podglądać współrzędne podczas najechania kursorem na mapie oraz wykonywać proste analizy kartograficzne, takie jak pomiar odległości.

Eksport pliku PDF jest podobny do procedury drukowania i zawiera wiele tych samych opcji ustawień. Aby utworzyć plik PDF, kliknij menu Plik-> Eksport-> Eksportuj plik PDF.


Przechwytywanie zrzutu ekranu

Najprostszym sposobem udostępniania map jest tworzenie zrzutu ekranu. Polecenie to dostępne jest
w menu Plik lub za pomocą skrótu klawiszowego Shift + C. Pojawiające się okno dialogowe oferuje wybór czterech popularnych formatów graficznych i zawiera opcje zapisu pliku odwzorowania lub World File, co umożliwia późniejsze importowanie mapy przez inne aplikacje.