Logo

Atrybuty obiektów

Modyfikacja informacji o obiektach

Okno dialogowe modyfikacji informacji o obiektach pojawia się zawsze podczas, gdy nowy obiekt jest tworzony lub, gdy zostanie wybrana opcja edytowania narzędziem Digitizer. To okno dialogowe oferuje kilka ustawień, dzięki którym możliwa jest edycja stylu obiektów, zarówno dla pojedynczego obiektu jak i wielu jednocześnie.

Rozwijana lista typów obiektu umożliwia przypisywanie wybranych obiektów do określonej klasyfikacji, która automatycznie określa cechy wizualne, jak i atrybuty związane z tym typem.

Dodawanie i edytowanie atrybutów wybranych obiektów jest także możliwe poprzez wybór odpowiednich przycisków w oknie dialogowym modyfikacji informacji.
Okno modyfikacji informacji o obiekcie


Zaawansowane opcje atrybutów

Program Global Mapper oferuje kilka opcji do automatycznego tworzenia lub aktualizowania atrybutów. Po wybraniu obiektu lub obiektów na mapie za pomocą narzędzia Digitizer, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. W pojawiającym się menu poprzez wybranie polecenia Funkcje atrybutów/stylu, można automatycznie przypisać atrybuty za pomocą różnych kryteriów. Na przykład, z bazowej warstwy wysokościowej można przypisać wartości wysokości i nachylenia do wybranych obiektów.


Dodawanie i obliczanie atrybutów

Proces zespalania w programie Global Mapper umożliwia na przypisanie danych zewnętrznych do odpowiednich obiektów, znajdujących się na istniejących warstwach, w celu utworzenia dodatkowych atrybutów. Przed rozpoczęciem tej procedury, istotne jest, aby każdy obiekt posiadał atrybut, który pasuje do odpowiednich wartość dodawanych danych. Zespalanie może być oparte na dopasowaniu „jeden do jednego”, gdzie każdy wpis w importowanych danych pasuje tylko do jednego obiektu na mapie, lub może być oparty na podejściu „jeden do wielu”, gdzie indywidualny wpis przypisany jest do wielu obiektów na mapie.

W celu rozpoczęcia procesu zespalania należy w Menadżerze warstw kliknąć prawym przyciskiem myszy w docelową warstwę i wybrać Połącz tabelę. Program obsługuje następujące formaty zewnętrznych danych tabelarycznych: txt, csv i dbf.

Funkcja Obliczania atrybutów, która jest również dostępna poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na warstwie w Menadżerze warstw, służy do tworzenia nowego pola atrybutu poprzez zastosowanie obliczeń do istniejącego atrybutu. Opcje obliczeniowe obejmują standardowe działania numeryczne, takie jak dodawanie i mnożenie. Możliwe są także, takie czynności jak dopisywanie lub przypisywanie tekstu.